GDPR

  1. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 z.z, z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“). V súlade s týmto zákonom sa rozumie:
  2. Dotknutá osoba – kupujúci, predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu
  3. Zoznam osobných údajov: Meno, Priezvisko, Adresa, email, telefonický kontakt.
  4. Účely spracúvania osobných údajov: a) Meno, Priezvisko, Adresa – vystavenie daňového dokladu b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
  5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (Meno, Priezvisko, Adresa) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  6. Doba uchovávania osobných údajov: a) Meno, Priezvisko, Adresa – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov b) email, telefónny kontakt – 1 rok po uskutočnení objednávky kupujúcim.
  7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
    Váš obchod zulah.sk